SPP

Splošna pravila poslovanja

veleprodaje Schachermayer d.o.o.,

1. VELJAVA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA (»AGB«)

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod FN 78652s Schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot »dobavitelj« poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalogodajalcem (posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno dogovorjene. Ustni dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobaviteljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci. Enako velja, če dobavitelj na podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti, potrditev dobave. Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpiše predloženo naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo prevzame, nosi kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavitelja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih delovnih dni.

3.5. Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnico ali tovorni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne palete, vozički, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec do dviga dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Veljavnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičijo, da prevzem zavrne ali prestaviti.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji osebi skladiščena ali (ii) poslana kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri dobavitelju, , je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude malomarnosti. Od tega ostanejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. §§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj (i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično nastale škode, vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do prekinitve pogodbe pripeljejo drugi, dobavitelju nevplivni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevplivne ovire, kot so delavski boji, prometne motnje, itd., kot tudi neobičajne nesreče dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavitelja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom odpremnega oddelka dobavitelja pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teku po točki 6.1 so po sledečih navedenih okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinitvenega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitve, umika ali zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 5.

6.3. V kolikor traja eden od navedenih razlogov točki 6.2 več kot dva meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), (i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke.

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, ali je dobavljeno brez dobavnega naloga, potem jamči dobavitelj, da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v pisno predloženem naročilu dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti ponudbe ali pisno predloženega naročila, da blago nakazuje kvaliteto ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z dogovorom, če ustreza vzorcu.

 

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovorjenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

 

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca dokazana pogodbena neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave (zamenjave). Prevozni stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih potrdilna, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevek za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izvršen za največ devetdeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, ali z neprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, upravljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja proizvajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proizvodnje ali posredne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v kontakt z blagom.

10.4. Zahtevek za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno obdelavo in predelavo ali njeno preprodajo, brez dane možnosti preverjanja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki posledične škode napak, zoper dobavitelja, so povrh tega pogodbeni s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, oziroma plačanem končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvajset tisoč evrov in zastareli v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svetuje in te izdaje informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvidenih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali je oškodovan v zdravju.

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodni napaki je izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženih podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti na svoje odjemalce. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni v pomenu slednjega odstavka določenih zakonodajnih ureditev, izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženem naročilu dobavitelja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez stroškov dostave in montaže. Vse cene so v evrih, zakonodajni prometni davek je izključen. V cenah izključene dobave in storitve, se zaračunajo po dejansko porabljenih stroških in času. Za dobavo manjših količin, sledi zaračunanje doplačila za uveljavitev dodatnih stroškov.

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisijske takse in podobne poravna kupec.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo in izvedbo pogodbe povišajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno povišanje prevaliti na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja za druge, od dobavitelja nevplivnih povišanj od davčnih, carinskih ali transportnih tarif.

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremembi menjalnih tečajev in (ii) dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovora, otežitve ali ovire razmerja natovorjenosti in transporta in (iii) pri spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, in (iv) pri spremembi tovornine, davkov, carine in taks, v kolikor dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z oprostilnim učinkom le na, na računu navedenem plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne oprostijo kupca plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku dobave vsekakor za poravnati, ampak z dostopom do računov, prosti davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi stroški, potem z obrestmi in nazadnje kapital. Kupčevo odstopajoče posvetilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %. Poleg tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila last dobavitelja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si pridržano lastništvo vsakič zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina blaga premesti z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shranjevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo pridržanega lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na dobavitelja. Z prejetim denarjem si pridobi, v obliki lastniške ustanove, lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem obvestiti.

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno zavarovati proti požaru, kraji, poškodbi preko tretje osebe, poplavi, hudourniškim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora predati zahtevek iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavarovanca. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim lastništvom zajeto v dejanja izvršilnega naloga, mora kupec izvršilni organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štiriindvajsetih ur dobavitelja o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanim končnim zneskom iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj kadarkoli upravičen si prilastiti pridržano blago, in sicer tudi takrat ko pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od datuma izdaje. Prepozno vloženi kuponi zapadejo

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podprti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma izdaje. Prepozno vloženi dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru prepirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobaviteljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s kršitvijo, razrešitvijo ali ničnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli izključno pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca pred njegovim sedežnim, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim sodiščem.

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih pogodb med dobaviteljem in kupcem je potrebno izrecno aplicirati formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov.

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede posameznih informacij o varstvu podatkov, si lahko kadarkoli preberete na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR.
Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno prekliče, preko elektronske pošte, telefaksa, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne podatke, navedene v glavi AGB

18. SPLOŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skozi njih ostala vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukenj, se obvezujejo pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkov kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevek odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitev proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali transporterjev, se dobavitelju ne pripišejo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadaljevanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, katalogi, slikovni material, vzorci in podobno ostanejo intelektualna lastnina dobavitelja. To velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska načrtnih oziroma proizvodnih stroškov ali predračuna stroškov, in sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno avtorskega prava (UrhG) ali ne.